Ceza Mahkemesi Tensip Zaptı Örnekleri

1) Sanığın nüfus aile kayıt tablosu ile adli sicil kaydının UYAP sistemi üzerinden alınmasına;

2) Sanığa iddianame ekli duruşma gün ve saatini bildirir CMK’nın 176/1 maddesi gereğince çağrı kağıdı gönderilmesine; çağrı kağıdına CMK’nun 176/2 maddesi gereğince, mazereti olmaksızın gelmediğinde zorla getirileceği CMK 199/1 maddesi gereğince hakkında yakalama kararı verilebileceği; CMK’nın 206/1-2 maddesi uyarınca delillerin değerlendirilmesine yokluğunda geçileceği ihtarlarının yazılmasına;

3) Şikayetçinin CMK.’nun 233/1. maddesi gereğince çağrı kağıdı ile davet edilmesine, çağrı kağıdına CMK.’nun 235/2 maddesi gereğince, bu çağrıya rağmen gelmemeleri durumunda yeniden tebligatta bulunulmayacağı ihtarının yazılmasına;

4) Olay hakkında bilgi ve görgüsü bulunduğundan beyanının alınması zorunlu görüldüğünden şikayetçinin, CMK 233/1 maddesi gereğince çağrı kağıdı ile davet edilmesine, çağrı kağıdına CMK 235/4 ve 233/2 maddesi yollaması ile CMK 44/1 maddeleri gereğince mazeretini bildirmeksizin gelmemesi halinde zorla getirileceği ve gelmemesinin sebep olduğu giderlerin kendisine ödettirileceği ihtarının yazılmasına;

5) Şikayetçi vekiline duruşma gün ve saatini bildirir çağrı kağıdı gönderilmesine;

6) Sanık müdafine duruşma gün ve saatini bildirir çağrı kağıdı gönderilmesine;

7) Tanıklar ………. ‘in CMK’nun 43/1. maddesi gereğince çağrı kağıdı ile davet edilmelerine, çağrı kağıdına CMK.’nun 44/1. maddesi gereğince, mazeretlerini bildirmeksizin gelmemeleri halinde zorla getirilecekleri ve gelmemelerinin sebep olduğu giderlerin kendisine ödettirileceği ihtarının yazılmasına;

8) Tanık …………’in CMK’nun 43/1. maddesi gereğince çağrı kağıdı ile davet edilmesine, çağrı kağıdına CMK.’nun 44/1. maddesi gereğince, mazeretini bildirmeksizin gelmemesi halinde zorla getirileceği ve gelmemesinin sebep olduğu giderlerin kendisine ödettirileceği ihtarının yazılmasına;

9) Sanığa duruşma sırasında hakkında 5237 sayılı TCK’nın 86/3-a. maddesinin uygulanmama ihtimaline bianen ek savunma verilmesine;

10) Sanığın adli sicil kaydında bulunan Mahkememize ait ……. E. ………K. sayılı ilamın tasdikli suretinin Kalemce dosya içerisinde konulmasına;

11) Sanığın adli sicil kaydında bulunan …. Asliye Ceza Mahkemesi’ne ait ilamlarının kesinleşme ve infaz tarihlerini gösterir tasdikli suretlerinin istenilmesine;

12) Sanığa iddianame ekli duruşma gün ve saatini bildirir CMK’nın 176/1 maddesi gereğince çağrı kağıdı gönderilmesine; çağrı kağıdına CMK’nun 176/2 maddesi gereğince, mazereti olmaksızın gelmediğinde zorla getirileceği CMK 199/1 maddesi gereğince hakkında yakalama kararı verilebileceği; CMK’nın 206/1-2 maddesi uyarınca delillerin değerlendirilmesine yokluğunda geçileceği ihtarlarının yazılmasına;Yine 02.03.2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren CMK. Gereğince Müdafii ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/3 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren YEDİ GÜN içinde müdafiinin bulunup bulunmadığının bildirilmesi, bildirimde bulunmadığı takdirde barodan bir müdafii görevlendirmesinin isteneceği, görevlendirilen müdafiiye ödenecek ücretin yargılama giderlerinden sayılacağı ve mahkumiyet halinde kendisinden tahsil edileceği ihtarının yazılmasına;

13) 02.03.2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren CMK. Gereğince Müdafii ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5/3-son cümlesi gereğince, sanık tarafından bildirimde bulunulmadığı veya tebligat yapılamadığı takdirde, duruşma günü beklenmeksizin barodan bir müdafii görevlendirmesinin istenmesine;

14) Dosya içerisinde bulunan suç delili niteliğindeki kovan ve CD’lerin emanete alınıp makbuzunun gönderilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğuna müzekkere yazılmasına;

15) Tanıklar ……………..’ın olay hakkındaki bilgi ve görgülerinin tespiti açısından …… Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine istinabe müzekkeresi yazılmasına;

16) Sanığın sürücü belgesinin fotokopisi ekli şekilde, ……. İlçe Emniyet Müdürlüğünr müzekkere yazılarak, ekte sureti gönderilen sanığa ait sürücü belgesinin tasdikli suretinin Mahkememize gönderilmesi ve ayrıca sürücü belgesinin halen GEÇERLİ olup olmadığının Mahkememize bildirilmesinin istenilmesine;

17) İddianamenin tasdikli bir suretin, 657 S.K.’nun 131/3. maddesi gereğince sanık …….. açısından ………….. Kaymakamlığına gönderilmesine;

18) Suç tarihi itibari ile Bakırköy İlçesinde güneşin doğuş ve batış saatlerinin UYAP sisteminden alınmasına;

19) Tutanak tanıkları ……………….’ın duruşma gün ve saatinde Mahkememizde hazır edilmeleri konusunda, tutanak sureti ekli şekilde, ……. İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına;

20)Sanığın savunma ve delillerinin tespiti için ………. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine, iddianame ve ifade fotokopisi ekli şekilde istinabe müzekkeresi yazılmasına;

21)Şikayetçinin şikayet ve delillerinin tespiti için …….. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine, iddianame ve ifade fotokopisi ekli şekilde istinabe müzekkeresi yazılmasına;

22)Tanık ………..’in olay hakkında bilgi ve görgüsünün tespiti için …….. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine, iddianame ve ifade fotokopisi ekli şekilde istinabe müzekkeresi yazılmasına;

23)Küçük mağdurun dinlenilmesi sırasında, CMK.’nun 52/3-b. maddesi gereğince ses ve görüntü kaydının yaptırılmasına;

24)Küçük mağdurun dinlenilmesi sırasında, CMK.’nun 236/3. maddesi gereğince, psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında bir uzmanın bulundurulmasına, bu konudaki tebligatın Kalemce yerine getirilmesine;

25)Küçük mağdura CMK.’nun 150/2. maddesi gereğince, zorunlu vekil görevlendirilmesi için, …………. Barosu Başkanlığına müzekkeresi yazılmasına;

26)Sanığa bozma ilamı ekli duruşma günü bildirir, 5320 sayılı kanunun 8/1 maddesi gereğince halen yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’un 326/2. maddesindeki “çağrı kağıdı tebliğ olunmaması veya çağrı kağıdı tebliğ olunmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeni ile bozmaya karşı beyanı tespit edilememiş olsa dahi duruşmaya devam edilerek davanın yokluğunda bitireleceği” ihtarını içeren çağrı kağıdı tebliğ edilmesine;

27)Katılana bozma ilamı ekli duruşma günü bildirir, 5320 sayılı kanunun 8/1 maddesi gereğince halen yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’un 326/2. maddesindeki “çağrı kağıdı tebliğ olunmaması veya çağrı kağıdı tebliğ olunmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeni ile bozmaya karşı beyanı tespit edilememiş olsa dahi duruşmaya devam edilerek davanın yokluğunda bitireleceği” ihtarını içeren çağrı kağıdı tebliğ edilmesine;

28)Sanık müdafine bozma ilamı ekli duruşma günü bildirir, 5320 sayılı kanunun 8/1 maddesi gereğince halen yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’un 326/2. maddesindeki “çağrı kağıdı tebliğ olunmaması veya çağrı kağıdı tebliğ olunmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeni ile bozmaya karşı beyanı tespit edilememiş olsa dahi duruşmaya devam edilerek davanın yokluğunda bitireleceği” ihtarını içeren çağrı kağıdı tebliğ edilmesine;

29)Katılan vekiline bozma ilamı ekli duruşma günü bildirir, 5320 sayılı kanunun 8/1 maddesi gereğince halen yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’un 326/2. maddesindeki “çağrı kağıdı tebliğ olunmaması veya çağrı kağıdı tebliğ olunmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeni ile bozmaya karşı beyanı tespit edilememiş olsa dahi duruşmaya devam edilerek davanın yokluğunda bitireleceği” ihtarını içeren çağrı kağıdı tebliğ edilmesine;

30)Sanığa bozma ilamı ekli duruşma günü bildirir, 5320 sayılı kanunun 8/1 maddesi gereğince halen yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’un 326/2-2. maddesi gereğince bozmanın sanık aleyhine olması dikkate alınarak, çağrı kağıdına CMK’nun 176/2 maddesi gereğince, mazereti olmaksızın gelmediğinde zorla getirileceği CMK 199/1 maddesi gereğince hakkında yakalama kararı verilebileceği; CMK’nın 206/1-2 maddesi uyarınca delillerin değerlendirilmesine yokluğunda geçileceği ihtarlarının yazılmasına;
31) Adli Emanetin ……… sırasında kayıtlı silahın ………. Polis Kriminal Laboratuvarına gönderilerek makanik bir arızasının bulunup bulunmadığı, çap ve tipine uygun fişekleri patlatıp patlatmadığını, yasak niteliği haiz ateşli silahlardan olup olmadığı konusunda rapor aldırılmasına,
32) Küçük mağdura CMK.’nun 150/2. maddesi gereğince, zorunlu vekil görevlendirilmesi için, OCAS Otomatik CMK Sisteminden müdafi görevlendirilmesi talebinde bulunulmasına;
Faydalı olabilecek bir bağlantı: http://www.katipdestek.com/2-tensip-zapti.html
 
Tensip Zaptı

Bir önceki yazımız olan Ceza Mahkemesi Duruşmasında Kullanılan Haklar ve İbareler başlıklı makalemizde bozma, Ceza Mahkemesi ve cocuk hakları hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>