Kamu Personel Hukuku Ders Notu, Özet 1.2.3.4.5.6.7.8 Ünite

KAMU PERSONEL HUKUKU

1.ÜNİTE

-Temel Kavramlar ve Anayasal İlkeler-

Kamu görevlisi “Kamusal faaliyetlerin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak çalışan kişidir. (5237 sayısı TCK md.6) Memur kümesini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı personel oluşturur.Diğer memurlar ise hakim-savcılar, askeri personel ve akademik personel oluşturmaktadır. Her iki kümenin ortak niteliği, statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmeleridir. Memur: Arapça ‘emr’ kökünden türemiş ve ‘emir almış olan kişi’ anlamına gelir 1982 Anayasası’nda, memurluk, bütün yurttaşların özgür, eşit ve liyakate göre katılımına açık (md.70), statü hukuku doğrultusunda istihdam edilen (md. 128/2-3; 129), bunun yanında asli ve sürekli görevleri yürüten (md.128/1) kamu personeli olarak tanımlanmıştır.

657 sayılı Yasay’ya göre, memurluğun üç niteliği vardır: – Memurlar, görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılır. – Memurluk, bir kariyer mesleğidir. – Memurluk, liyakate dayanır.

-Diğer Kamu Görevlileri- Diğer kamu görevlileri 1982 Anayasası ile kamu personel hukukuna girmiştir. Diğer kamu görevlileri, tıpkı memurlar gibi, akdi değil, statüter ilişki çerçevesinde devlette istihdam edilirler Diğer kamu görevlileri kavramı, ilk olarak 1982 Anayasası’nda kullanılmakla birlikte, esas olarak, 1961 Anayasası döneminde fiili olarak memurlardan ayrılmış olan kümelere anayasal temel oluşturmak üzere ihdas edilmiştir. 1961 Anayasası döneminde yargı bağımsızlığı anayasal ilkesine dayanarak, genel memur statüsünden kopmuşlardır. Akademik personel ise mali haklar açısından Devlet Memurları Kanunu’nun içerisinde yer almakla birlikte, Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında memurlara ilişkin genel yasanın kapsamından çıkarılmıştır. Askeri personel de 1961 Anayasası sonrasında ayrı bir personel yasasına bağlı kalmıştır.

 

-Yardımcılar- Yardımcılar kategorisi statü eğil, akdi(sözleşme) ilişkisi ile çalışan kümelerden oluşur. Yardımcılar, istihdam biçimi açısından “geçicilik”, yaptıkları işin niteliği itibariyle “tali” görevleri yürütmek özelliklerini barındırırlar.

 

-Sözleşmeli Personel- Sözleşmeli personel, akdi olarak istihdam edilir. İdare ile personel arasında, sözleşme esastır. Bu sözleşme, idari hizmet sözleşmesidir. Sözleşmeli personel, memurluğun asıl istihdam biçimi olduğu kamu idarelerinde, istisnai bir istihdamdır. Bu istihdam türü 1982 Anayasası’nın 128.maddesi çerçevesinde, asli ve sürekli görevler dışında tali ve geçici görevler için kullanılabilir. Kamu personel rejiminde sözleşmeli personel istihdamının genel rejimi Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesidir. Sözleşmeli personelin genel rejiminin düzenlendiği 657 sayılı Yasa’nın 4/B hükmü, Yasanın kabul edildiği yıl olan 1965 sonrasında sürekli değişikliğe uğramış ve yapılan değişikliklerle istisnai bir istihdam biçimi olmaktan çıkmıştır. Genel anlamda sözleşmeli personel, bakanlar kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller çerçevesinde belirlenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Türkiye’de Sözleşmeli Personel Rejimleri – 4/B – KİT – Belediye ve İl Özel İdareleri – Örgüt Yasalarına Göre – Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel

Geçici Personel: Akdi rejim ile istihdam edilir. Temel yasal dayanağı 657-4/C’dir. Bakanlar kurulu tarafından karar verilen görevlerde, belirlenen adet ve ücret sınırları içerisinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kişilerdir. İşçi: Yardımcılar kategorisinde akdi ilişki ile çalıştırılan kümedir.657-4/D’de ikiye ayrılırlar: sürekli işçiler ve geçici işçiler. Seçilmişler(Fahri Ajanlar) : kamu görevlilerinin ikinci alt kümesini oluştururlar.Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, il genel meclis üyeleri, belediye başkanları, köy-mahalle muhtarları, köy ihtiyar meclisi, mahalle ihtiyar heyeti gibi.  Yükümlüler : Yasanın koyduğu hükümler çerçevesinde, idare tarafından tek yanlı zora dayalı olarak belirli bir süre için kamu hizmetlerine katılan kişilerdir. Bu hizmete katılmama, cezai işlem gerektirir. Askerlik hizmeti ya da olağanüstü hallerde verilen görevler gibi. Cumhuriyetin ilk yıllarında konulan yok mükellefiyeti ya da günümüzde de geçerli olan Köy Kanunu’ndaki köylüye mecbur tutulan hizmetler yükümlülüğün kaynaklarını oluşturmaktadır. Gönüllüler : kamu hizmetlerine katılmada zor değil, rıza vardır. Nakdi- ayni yardım almadan katılmaktadırlar.

-Kamu Personel Hukukunun Temel Anayasal İlkeleri- 1982 anayasasının 128.maddesinde kamu personel hukukunun üç temel anayasal ilkesi yer alır. – Asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesi – Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin özlük işlerinin yasa ile düzenlenmesi – Üst kademe yöneticilerin yetiştirilmesinin yasa ile özel olarak düzenlenmesi

-Asli ve Sürekli Görevlerin Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Tarafından Yürütülmesi İlkesi- Yasa koyucu ve idare belirli görevleri ancak, anayasada sayılan görevlileri eliyle yapılmasını düzenleyebilir ve yürütebilir.İlke, devlet teşkilatı içerisinde asli ve sürekli görevlerin, statü hukukuna bağlı olarak görev yapana memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesini, sözleşme ilişkisi ile görev yapanları ise, tali ve geçici görevleri yürütebilmesini hükme bağlamıştır.

 

-İlkenin Yer Bakımından Uygulama Alanı- 1961 Anayasasından farklı olarak kamu iktisadi teşebbüslerinin yer bakımından uygulama alanına girmesi, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olan kamu iktisadi teşebbüslerinde de bu ilkenin uygulanacağını hüküm altına almıştır. Böylece yasa koyucu ve idare, istisnaya yer bırakmayacak biçimde, devlet teşkilatı içerisinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli görevleri memurlar ve diğer kamu görevlileri aracılığıyla yürülmesini düzenlemek ve uygulamak zorundadır.

 

-Genel İdare Esaslarının Anlamı- Memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan asli ve süreklli görevlerin birinci önkoşulu hizmetin kamu tüzel kişiliği tarafından yürütülmesi, ikinci önkoşulu ise genel idare esaslarına göre yürütülmesidir. Genel idare esasları, kamusal yönetim usulleridir. Kısaca, kamu hukuku temelinde hizmetin görülmesidir. Bu usulün tersi ise özel idare usulleridir. Özel idare usulleri, esas olarak kamunun özel hukuka bağlı işyerlerindeki usullerdir.

-Asli ve Sürekli Görevler- Her kamu hizmetinin “asli ve sürekli”, aynı zamanda “tali ve geçici” görevleri bulunur. Bunlardan, asli ve sürekli olanlar, statü hukukuna bağlı çalışan memurlar ve diğer kamu görevlileri; tali ve geçici olanlar ise sözleşme ilişkisine bağlı çalışna personel eliyle görülebilir ya da özel kişilere gördürülebilir.

-İlkenin 1982 Sonrası Uygulaması- 1980’lerin ikinci yarısında kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevler yalnızca üst düzey yöneticilik görevleri olarak düzenlenmiş, geriye kalan görevler ise sözleşme ikişkisi ile görev yapan personel eliyle ve piyasadan satın alınmasının önü açılmıştır.1990’larda ise düzenleyici kurumlarda asli ve sürekli görevler bütünüyle memurlar tarafından yapılacak görevler olmaktan çıkarılarak, sözleşme ilişkisi ile istihdam edilen personel kategorislerine açılmıştır. 2000’li yılların ilk on yılında ise önce yerel yönetimlerde daha sonra da MEB ve Sağlık bakanlığı gibi baknalıklarda yasa koyucu tarafından, asli ve sürekli görevlerin sözleşme ilişkisi ile çalışan personel tarafından ya da taşeronlaşma ile taşeron personel tarafından yapılabilmesi ortaya çıkmıştır.

 

-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Özlük İşlerinin Yasa ile Düzenlenmesi İlkesi- 1982 Anayasası’nın kamu personel hukukuna ilişkin bu temel ilkesinin sözel(lafzi) yorumu açıktır. Anayasa’ya göre memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statülerinin bütün öğeleri yasama organı tarafından yasa formunda düzenlenebilir. İlke ile ilk olarak, statünün düzenleyici öznesi yasama organı olarak belirlenmiştir. Burada, yasama dışında hiçbir organ herhangi bir biçimde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statülerini düzenleyemez kuralı ortaya çıkmaktadır. İkinci olarak, yasama organına takdir hakkı tanınmayarak memurlar ve diğer kamu görevlilerinin rejimlerinin bütün öğelerinin yasa konusu olması hüküm altına alınmıştır. Üçüncü olarak, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statüleri yasa tipi hukuk formu ile düzenlenebilir. Buradan ilkenin hukuki nedenselliğini görmemiz mümkündür. Dördüncü olarak 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile hükme “mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır” cümlesi eklenerek memurlar ve diğer kamu görevlilerinin statülerinin yasa ile düzenlenmesi ilkesine bir istisna getirilmiştir.

-İlkenin 1982 Sonrası Uygulanması- 2001 yılında 2011 yılına kadar geçen 10 sene içerisinde kamu personel hukuku alanı bütünüyle yasa ile düzenlenmiştir. Ancak, 2011 yılında yeni bir yetki yasası ile anal, yeni KHK ile düzenlenme sürecine girmiştir. 1983-2011 yılları arasında kamu personel hukuku olanı ile ilgili 17 yetki yasası kabul edilmiştir. Bu yetki yasalarına dayalı olarak doğrudan kamu personel hukuku ile ilgili yaklaşık olarak 120’nin üzerinde KHK çıkarılmıştır.

-Kamu Personel Hukuku Alanında Mutlak Olarak Yasa ile Düzenlenmesi Gereken Alanlar- Anayasa’nın siyasi haklar ve ödevler bölümü olağan durumlarda KHK’larla düzenlenemez. Diğer yandan Anayasa, temel haklar ve kişinin hakları ve ödevleri bölümlerinin de olağan durumlarda KHK ile düzenlenmesini yasaklamıştır. Bu konuda, disiplin, suç ve cezaların da kamu personel hukuku analnında mutlak olarak yasa ile düzenlenmesi gereken alanlar arasına girmektedir.

_KAMU PERSONEL HUKUKU ÜNİTE-2_

-TÜRK KAMU PERSONEL REJİMİNİN KISA TARİHİ VE GENEL YAPISI- Osmanlı – Türk tarihinde Batı tipi modern memurluğun kuruluş tarihini 1838 Maâşat Fermanı ile başlatmak gerekir.  1838 Maâşat Fermanı ve bu Ferman’daki unsurları tekrar eden 1839 Tanzimat Fermanı’nda Batı tipi memurluğun kurucu niteliği olarak memurun maaş ile istihdam edilmesi ilkesi kabul edilmiştir. Osmanlı’da Batı tipi modern memurluğun kuruluşu yönünde ikinci büyük adım 1856 yılında kırâat olunan Islâhat Fermanı’dır. 1856 Islâhat Fermanı ile Batı tipi modern memurluğun ikinci olmazsa olmaz öğesi olan yurttaşların eşit ve özgür bir biçimde erdem ve yetenekleri doğrultusunda memurluğa girebilmesi ilkesi kabul edilmiştir. 1856 Islahat Fermanı ile kabul edilen Osmanlı milletlerinin memurluğa eşit ve özgür biçimde erdem ve yetenekleri çerçevesinde girmesi olgusu esas olarak batıda 1789 Fransız ve 1776 amerikan devrimlerinde ortaya çıkan yurttaşlık ile memurluk arasındaki bağın kurulmasına isabet etmiştir. 1789 fransız insan ve yurttaş hakları beyannamesi’nin 6.maddesinde yurttaşlık ve memurluk arasındaki ilişki açık biçimde kurulmuştur. Tanzimatla başlayan süreç 1876 Kanun-ı Esasi ile yeni bir aşamaya ulaşmıştır. 1876 Kanun-ı Esasisi’nde Memurin kenar başlıklı maddelerde memurların statüsüne ilişkin hükümler ve hizmetler ilişkisinin kesilmesine dair koşullar yanında memurlara emeklilik hakkı tanınmıştır. 1876 Kanun-ı Esasisi’nde kabul edilen anayasal ilkelere koşut olarak 1880 yılında Maaşat kararnamesi ve 1881 yılında Memurinin Mülkiyye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi kabul edilmiştir. Bu iki yasa ve kabul edilen diğer düzenlemelerle Osmanlı Kamu Personel Rejimi hukuki bütünlüğe ulaşmıştır. 1881 tarihli Memurini Mülkiyye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi esas olarak bir kamu personel ve kamu personeli emeklilik yasası niteliğindedir. 1880 tarihli Maâşat kararnamesi ise hem maaş yasası hem de kadro yasası niteliğine sahip olmuştur. Yasada yer alana memur olma koşulları şunlardır : – Osmanlı tebaasından olmak – 20 yaşını tamamlamak – İyi huy sahibi olmak – Bir yıl ya da daha fazla ceza almamış olmak – İlgili memuriyetin gerektirdiği özel bilgiye sahip olduğunu diploma ya da komisyon önünde yapılacak sınavda ispatlamak. Memurun hizmetle ilişkisinin kesilmesi ise belirli koşul ve durumlara bağlanmıştır. Bunlar memurun hukuka aykırı biçimde hizmete alınması, bir yıl içerisinde nizamnamelere göre üç kez idare tarafından ceza verilmiş olması memmurun kadrosunun ortadan kaldırılması, süreli atamalarda memurun atandığı sürenin bitmesi, memurun istifası ve idare tarfından istifasının kabulü, devlet tarafından zorunlu bir nedenin görülmesi, memurun bir suçu dolayısıyla hapse atılması ya da sürgüne hükmedilmesi, memurun görevinin yapmada yetersizliğinie karar verilmesi. Kurulan emeklilik rejiminde memurun maaşından %5 kesinti yapılması ve emekliliğe hak kazanailmesi için 30 yıl hizmete sahip olma koşulu getirilmiştir bakanlık ve idarelerin temsilcileri aracılığı ile yönetilen Emekli Sandığı, bütünüyle memurdan kesilen aidatlarla finanse edilmiştir. Maaşların doğrudan yasa ile saptanması esastır, ancak acil durumlarda ve muvakkat memurlukların maaşları Meclis-i Vükela tarafından belirlenir. En yüksek maaş büyükelçiler dışında Başvekil (Sadrazam) e aittir.

 

-Cumhuriyet döneminde Kamu Personel Rejiminin Yeniden Kuruluşu- Cumhuriyet döneminde kamu personel rejimini personel yasalarını temel alarak iki alt bölümde incelemek mümkündür. Birinci bölüm 1926-1965 yıllarını kapsayan Memurin Kanunu Dönemi, ikincisi ise 1965 sonrası ortaya çıkan Devlet Memurları Kanunu Dönemi.

 

-Memurin Kanunu Dönemi- 788 sayılı Memurin kanunu 1926 yılında kabul edilmiştir. Barem yasaları da denilen bu yasalarla kamu personel rejimi 1924 Anayasası’nın ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiştir. 1924 Anayasası’nın koyduğu ilkeler çerçevesinde memurin kanunu’nda memur ve müstahdemler olarak iki istihdam kategorisi düzenlenmiştir. 1930 belediye kanunu ve bu yasaya dayalı olarak kabul edilen 1931 ve 1943 nizamnameleri ile belediye memurlarının rejimi düzenlenmiştir. Devlet memuru belediye memuru ayrımı 1970 yılında ortadan kalkmış ancak ilginçtir ki ilgili nizamname 1994 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Müstahdemler devlet işlerinde sözleşmeyle ve ücret karşılığı çalışan, sözleşme yapılmadığı durumlarda çalışma koşullarının idarece belirlendiği kadrosu bulunmayan ve memurların hak ve yetkilerine sahip olmayan personel olarak tanımlanmıştır.

 

-Devlet Memurları Kanunu Dönemi- 657 sayılı Devlet Memurları kanunu 1965 yılında kabul edilmiştir.DMK fordist nitelikli, tekçi-üniter ve güvenceli istihdam biçimi üzerine kurulmuştur. 1958 tarihinde bu uluslar arası anlaşmaya dayalı olarak 7163 sayılı Teşkilat Kanunu ile müstakil bir akademik kurum olarak düzenlenen Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile usta-çırak ilişkisine dayanan memur eğitimi, bilimsel bir çerçeve kazanmıştır.  -Esneklik ve Türk Kamu Personel Rejimi- 1980 sonrasında kamu personel rejimini biçimlendiren temel öğe esnekliktir. 1980 sonrasında memurlar nicel olarak azalmıştır. Süreç önce KİT’lerle başlamıştır KİT’lerde memur statüsünün yerine sözleşmeli personel istihdam biçimi geçmiştir. 1970’de ilk defa uygulamaya konulan ancak 1989’da genişleyen ‘hızlı yükselme’ mekanizması, kıdem ve eğitim temelli memur yükselme mekanizmasının bir istisnası olarak ortaya çıkmıştır.

 

-Türk Kamu Personel Rejiminin Kurumsal ve Nicel Yapısı- Kamu personel rejiminin kurumsal yönetimini Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yürütür. Maliye Bakanlığının kamu personel rejimi üzerindeki doğrudan etkisi kadro ve maaş sürecindedir bakanlık, personel rejiminin kadro ve maaş süreçlerini Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü eliyle yönetir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, kamu personel rejimi ile ilgli görevlerini dört daire başkanlığı eliyle yerine getirir. Bunlar : – Kadrolar Dairesi Başkanlığı – Personel mevzuat Dairesi Başkanlığı -I – Personel Mevzuat Dairesi Başkanlığı –II – Maaş ve Yük Hesabı Dairesi Başkanlığı. Devlet Personel Başkanlığının görevleri şunlardır: 1. Kamu personelinin hukuki ve mali statüsünü uygulanmasının esaslarını tespit etmek, bunların düzenlenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları yapmak, gerekli tüzel metinleri hazırlamak, 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanacak usul ve esasları düzenlemek, 3. Personel ve teşkilatlanma konuları ile ilgili olarak tasarı ve tekliflerini incelemek, 4. Personel idari usul ve esaslarla ilgili konulardaki uygulamaları takip ve değerlendirmek, bu konuda gerekli çalışmaları yapmak, 5. Personel rejimi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak veya yaptırmak, personel rejimleri arasında uyum ve denge sağlamak, bu konularda gerekli ilke ve esasları tespit etmek, 6. Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, genel personle kayıtlarını merkezi olarak tutmak, 7. Personel mevzuatı ve teşkilatlanma ile ilgili konularda, kamu kamu kurum ve kuruluşlarındaki farklı uygulamaları önleyecek ve uygulama birliğini sağlayacak çalışmalar yapmak 8. Kamu kuruluşlarında, personel planlaması yapılması uygulamasına yardımcı olmak ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak, 9. Hizmet öncesi eğitim kurumlarının müfredat programlarına kamu görevlerinin gerektirdiği niteliklerin ve bilgi ve alışkanlıklarının kazandırılmasına yararlı konuların yansıması için gerekli koordinasyon ve çalışmaları yapmak, 10. Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında çalışmalar yapmak, 11. Personel rejiminin esaslarını tespit etmek, devlet personel politikasının tespitinde ve uygulanmasında Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak, 12. Kamu personeline ait hukuki ve mali statülerin esasları ile insangücü istihdam planına ait ilke ve teklifleri tespit ederek Bakanlar Kurulu’na sunmak, 13. Kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında, danışma, destek ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, 14. Özelleştirme veya yeniden yapılandırma sürecinde bulunan kamu kurum ve kuruşlarındaki istihdam fazlası ve nakle tabi personele ilişkin işlemleri yürütmek. Devlet personel başkanlığı yasa ile verilen görevlerini 8 adet ana hizmet birimi eliyle yerine getirir. Bu birimler: 1. Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığı 2. Eğitim Dairesi Başkanlığı 3. Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığı 4. Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5. Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi Başkanlığı 6. Kamu Görevlileri Sendikası Dairesi Başkanlığı 7. Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığı 8. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi Başkalığı.

 

 

 

3.ÜNİTE ÖZET Memur Statüsü 1 (Genel Statü ve Hizmete Giriş) Memurluğun ayırt edici özü statü hukuku doğrultusunda istihdam edilmesidir. Statü hukuku, asıl olarak akdi(sözleşme) ilişkinin tersidir. Statü hukukunun 19.yy’da temel öncülleri belirmekle birlikte,esas olarak Batı’da ve Türkiye’de tarihsel olarak, 1945 sonrası ortaya çıkan Fordist dönemde bütüncül olarak ortaya çıkmıştır. Statü hukukunun anayasal düzlemdeki ilk bütüncül ifadesi, 1919 Alman Weimer Anayasası’ndadır. Kabul edilen bir diğer anayasal ilke, memurların kazanılmış haklarının dokunulmaz olduğudur. Weimar Anayasası’nda memurların üçüncü kişilere verdiği zararlardan devlet ve memurun görev yaptığı kamu kurumu sorunlu tutulmuş, ancak devletin memura rücu hakkı saklı tutulmuştur  Akdi istihdamın tersi olarak statü hukukunun dört temel niteliği bulunmaktadır.Bunlar: 1.Çalışma rejiminin anayasal ilkelere dayalı olarak bütünüyle yasalardan başlayan hukuki düzenleme silsilesi ile belirlenmesi 2.Çalışma rejiminin devlet tarafından tek taraflı olarak belirlenmesi 3.Çalışanın yasadan kaynaklanan objektif durum ve kouşullar ortaya çıkmadıkça yaşam boyu kariyer düzeni içerisinde istihdamı 4.Çalışanların statüleri üzerinde tesisi edilen işlemlere karşı yargı yoluna gidebilmesidir.

 

Statü hukukunun birinci temel niteliği, çalışma rejiminin anayasal ilkelere dayalı olarak, bütünüyle yasa eliyle düzenlenmesidir. Böylece çalışma rejimi, kişisellikten arındırılmış genel, soyut ve gayrişahsi olma niteliğini kazanmıştır. Statü hukukunun ikinci temel niteliği, çalışma rejiminin devlet tarafından tek taraflı olarak belirlenmesidir. SH’nin 3.temel niteliği, çalışanın yasadan kaynaklanan objektif durum ve koşullar ortaya çıkmadıkça yaşam boyu kariyer düzeni içerisinde istihdam edilmesidir. SH’nin 4.temel niteliği, çalışanların statülerinin herhangi bir unsuru üzerine tesis edilen işlemlere karşı yargı yoluna gidilebilmesidir.

 

-DMK’ya Göre Memurluğun Nitelikleri- Yasa’da memurluğun 3 temel niteliği sayılmıştır(madde3); sınıflandırma, kariyer, liyakat. 1.Sınıflandırma: Sınıflandırmada genel olarak dünya ülkeleri içerisinde iki tür sistem bulunmaktadır. Bunlar: Rütbe ve Kadro Sınıflandırması. Rütbe sınıflandırmasının en saf uygulamaları Almanya, Fransa, İtalya gibi Kıta Avrupası ülkeleri ve İngiltere’de; kadro sınıflandırması ise ABD, Kanada, Japonya, Brezilya gibi ülkelerdedir. Buna göre memurlar, entellektüel görevleri yapanlar ve rutin görevleri yapanlar olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır Bu konudaki ilk ayrım, 1853 yılında İngiltere’de hazırlanan Northcote-Trevelyan Raporu ile önerilmiştir.

 

a)Rütbe Sınıflandırması: Görev ve sorumlulukların değil memurun sahip olduğu yetenek ve kişisel niteliklerin önemli olduğu sınıflandırmadır. b)Kadro Sınıflandırması: Memurun, genel eğitim ve diploması gibi kişisel nitelikleri hizmete alınmak için önem taşımaz. Önemli olan işi yapıp yapamayacağıdır. *Kadro sınıflandırmasının kaynak ülkesi ABD’dir.

 

 

-DMK’da Sınıflandırma- DMK’nın 1965 yılında kabul edilen ilk biçimi kadro sınıflandırılmasını esas almıştır. Ancak kadro sınıflandırması yaşama geçmeden 1970 yılında Yasa’nın uygulanmasını sağlayan 1327 sayılı Kanun ile rütbe sınıflandırmasına geçilmiştir. Günümüzde Türk memurluk rejimi, rütbe sınıflandırması esasına dayanmaktadır. DMK 10 hizmet sınıfı oluşturmuştur (madde 36). Belirlenen bu sınıfların dışında, memur kadrosu ihdas edilemez (madde 39). Oluşturulan hizmet sınıfları şunlardır; – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH) – Teknik Hizmetler Sınıfı (TH) – Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SH) – Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı (EÖH) – Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AH) – Din Hizmetleri Sınıfı (DH) – Emniyet Hizmetleri Sınıfı (EMH) – Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YH) – Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı (MİAH) – Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı (MİH)

 

 

1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH): Torba sınıftır. Yasa ile tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memur sınıfını oluşturur. 2. Teknik Hizmetler Sınıfı (TH) : DMK kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen yürüten en az orta derecede mesleki eğitim görmüş bulunan memur sınıfıdır. 3. Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı (SH) : Sağlık hizmetlerinde mesleki eğitini almış sağlık personelini kapsar. 4. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı (EÖH) : DMK kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri kapsar. 5. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı (AH) : Avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisine haiz olan memurları kapsar. 6. Din Hizmetleri Sınıfı (DH) : Dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar. 7. Emniyet Hizmetleri Sınıfı (EMH) : Emniyet mensubu memurları kapsar. 8. Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YH) : İhdasına lüzum görüldüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan işçi statüsü dışında kalanları kapsar. 9. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı (MİAH) : İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşlarında çalışan ve maiyet memurlarını kapsar. 10. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı (MİH) : MİT kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.

 

Kariyer : DMK’ ya göre memurluğun ikinci niteliğidir. DMK’ da kariyer ilkesi; “Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak” olarak tanımlanmıştır. Liyakat : DMK’ ya göre memurluğun 3.niteliği liyakattir. Liyakat 1982 Anayasası’nın 70.maddesinden vücut bulmaktadır. Liyakat, memurluğun bütün süreçlerinde erdem ve yeteneğin temel ölçüt alınmasıdır. Liyakat ilkesi modern memurluk ile birlikte ortaya çıkmıştır. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin 6.maddesinde ‘eşitlik’, ‘erdem ve yeteneğin’ memurluk için temel ölçüt olduğu belirtilmiştir. Aynı biçimde, 1856 Islahat Fermanı’nda ve 1876 Kanun-ı Esasisi’nde ‘eşitlik’ yanında ‘ehliyet ve kabiliyet’ memurlar için temel ölçüt olarak alınacaktır. 1924 Anayasası’nda, ‘eşitlik’ , ‘ehliyet ve istihkak’ memurluğun ölçütüdür. 1961 ve 1982 Anayasalarında ise liyakat ‘eşitlik’ yanında ‘ödevin’ ve ‘görevin’ niteliği ile bağlı kılınmış ‘güvence de bir unsur olarak yer almıştır.

 

 

KamuPersonelı 4 ünite Özetini

 

Anayasa ve Yasalara Sadakat Memurların sadakat ödevi 1982 Anayasası’nın “Görev ve Sorunlulukları..” kenar başlıklı 129. Maddesinde de vurgulanmıştır. Buna göre, “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.” Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Memurların tarafsızlık ö devi, birbirine bağlı 4 unsurdan oluşmaktadır. Öncelikle memurların siyasal partilere üye olması açıkça yasaklanmıştır. Anayasa’nın 68’nci maddesinde ve DMK’nın 7.nci maddesinde hüküm altına alınmıştır. İkinci olarak memurlar herhangi bir siyasal parti, kişi ya da zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz. Üçüncü olarak, memurların görevlerini eşitlik ilkesine uygun olarak yerine getirmesi hüküm altına alınmıştır. Dördüncü olarak DMK ile memurların her türlü, siyasal ve ideolojik beyan vermesi, eylemde bulunması ve eylemlere katılması yasaklanmıştır. – Genel Davranış ve Yurt Dışında Davranış: Memurlar yurt dışında herhangi bir biçimde görevli olarak gittikleri zaman devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

 

– İşbirliği ve Kanunsuz Emir: DMK ya göre memurların görevlerini işbirliği içerisinde yürütmeleri esastır (mad.8) Kanunsuz emir kenar başlıklı 137.maddesinde ve DMK 11.maddesinde kanunsuz emir konusu düzenlenmiştir. Kanunsuz emir, 1876 Kanun-ı Esasi’den başlamak üzere sonraki anayasalarda da (1924, 1961) yer almıştır.

 

– Amir Durumundaki Memurların Ödev ve Sorumlulukları: Memurlar, “amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.” (mad.10)

 

– Mal Bildiriminde bulunmak: memurlar Anayasa’nın 71. Maddesine göre mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. DMK 14. Maddesine göre memurlar “kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşını ve taşınmaz malları alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler.” Mal bildirimi konusunda genel esaslar, 1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

 

– Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması ve İdaresi: Genel olarak devlete ait resmi belgeler araç ve gereçler memurun özel mülkiyetinde değildir ve belirlenen yerler dışında çıkarılamaz.

 

– Kıyafet Mecburiyeti : DMK Ek 19. Maddesine göre memurlar yasa, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler.

 

– Mesai Saatleri İçerisinde İşbaşında Bulunma: DMK memurların çalışma süresi cumartesi ve Pazar tatil olmak üzere haftalık 40 saat olarak belirlemiştir (mad. 99). Ayrıca DMK EK 20. Maddesinde yer alan, memurların görev yaptıkları kurumların ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde ikamet etmek mecburiyeti 2011 yılında 8111 sayılı Yasa’nın 117/g. Maddesi ile kaldırılmıştır.

 

MEMURLARIN YASAKLARI – Grev ve Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı, – Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı, – Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı, – Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı, – Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı, – Ayrıldığı Görev Alanıyla İlgili İş Yapma ve Görev Alma Yasağı, – Siyasal Partilere Girme Yasağı, – İkinci Görev Yasağı.

 

Grev ve Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı: Yeni Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu görevinin te3rki veya yapılmaması başlıklı 260. Maddesinde ‘(1) Hukuka aykırı olarak ve toplu biçimde görevlerini terk eden, görevlerine gelmeyen, görevlerini geçici de olsa kısmen veya tamamen yapmayan veya yavaşlatan kamu görevlilerinin her biri hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Kamu görevlisi sayısının üçten fazla olması halinde cezaya hükmolunmaz (2) Kamu görevlilerinin mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak biçimde geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları halinde, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza da verilmeyebilir.” Hükmü yer almaktadır.

 

Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı: Yasa’nın 28.Maddesine 2011 yılında eklenen cümle ile “Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz.” Hükmü kabul edilmiştir. Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı: “Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.”(DMK mad.29) Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı: “Denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.” (DMK mad.30)

 

Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı: DMK 31.maddesine göre memurların kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. Bu yasak memur görevinden ayrılmış bile olsa süresiz olarak devam eder. Ayrıldığı Görev Alanıyla İlgili İş Yapma ve Görev Alma Yasağı: Bu yasak 1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanları Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun ile konulmuştur. 2007 yılında kabul edilen istisna ile tıp doktorları, diş hekimleri ve eczacıların kendi nam ve hesabına yaptıkları mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla tip sözleşmeler yaparak iş alabilmeleri yasak kapsamından çıkarılmıştır. Yasağa uymayanların altı aydan iki yıla kadar hapis ceza ile cezalandırılacakları hüküm altına alınmıştır.

 

Siyasal Partilere Girme Yasağı: “Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri… siyasi partilere üye olamazlar.” (Anayasa mad 68) ve (DMK mad 7 tarafsızlık ödevi)

 

İkinci Görev Yasağı: Memur bir kadro işgal eder buna bağlı olarak verilen görevi yerine getirir ve bu kadroya bağlı olarak tek maaş alır.

 

 ///////////////K.P.H 5. ÜNİTE ////////////////////

______ÖNEMLİ BİLGİLER(ÖZGÜL ÖZTÜRK)______

 

*Memurun hiyeraşiden,üste atanmasına: YÜKSELME

 

*Amirin takdiri ile hiyeraşik yükselme rejimi: 1999

 

*ÖĞRENİMLERE GÖRE YÜKSELME DERECE/KADEMELERİ:

-4 yıllık bitirenler: 1.DERECENİN SON KADEMESİNE KADAR ;

-Lise mezunları: 3.DERECENİN SON KADEMESİNE KADAR ;

-Orta okul Mezunları: 5 DERECENİN SON KADEMESİNE KADAR YÜKSELEBİLİRLER.

 

*Görevin öenminin ve sorumluluğunun ARTMAMASI halinde maaşın artması: KADEME

 

*KADEME ilerletmek isteyen memur bulunduğu kademede en az 1YIL çalışmış olmalı.

 

*MEMURUN YÜKSELMESİ :

-DİPLOMASININ NİTELİĞİNE göre meslek/kadro-giriş/derece kademesi FARKLILAŞIR.

-Hizmete girmeden önce aldığı diploma GRİŞ/KADEMESİNİ DEĞİŞTİRİR.

-Formasyon, derece ve kademesini ETKİLER.

 

*Son 8 yıl içinde DİSİPLİN CEZASI ALMADIYSA : 1KADEME İLERLEMESİ YAPILIR.

 

*MECBURİ-SÜREKLİ ATANAN MEMURUN,BİRİNCİ DERECE ÖNCELİKLİ BÖLGEDE

FİİLEN ÇALIŞMASI HALİNDE: HER2YIL İÇİN KADEME İLERLEMESİ VERİLİR.

 

*DERECE YÜKSELMESİ İÇİN KOŞULLAR:

-BOŞ KADRONUN BULUNMASI,

-MEMURUN,KARODAKİ NİTELİĞE UYMASI,

-MAMURUN DERECESİ İÇİNDE,EN AZ 3 YIL,3. KADEMESİNDE 1 YIL BULUNMASI.

 

*MÜLGA TANIMINA GÖRE; memurun HAK-YETKİSİNDEKİ ARTIŞ: DERECE

 

*Torba kadro-Asansör yükselmesi: OLAĞAN DIŞI YÜKSELMEDİR.

 

*Daha aşağı göreve SINAV ESASI İLE; daha üst göreve AMİRİN YETKİSİ İLE yükselme pozisyonuna: ŞUBE MÜDÜR

 

*Memur sicil değerlendirme rejiminin kaldırılması: 2011

 

*ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ İÇİN: 3KEZ BAŞARI BELGESİ ALINMALIDIR.

 

*Memura hizmetlerinin karşılığında,AY İTİBARİYLE ödenen para: MAAŞ

 

*MEMURUN MAAŞ UNSURLARI:

-AYLIK (gösterge-taban-kıdem aylıkları…)

-EK GÖSTERGE

-YAN ÖDEMELER

-SOSYAL NİTELİKLİ ÖDEMELER

 

*GÖSTERGE RAKAMININ , KATSAYI İLE ÇARPILMASI SONUNDAKİ MİKTAR: GÖSTERGE AYLIĞI

 

*Memura HİZMET KARŞILIĞI, 20 gösterge rakamının aylık gösterge katsayısı ile çapımı: KIDEM AYLIĞI

 

*EK GÖSTERGESİ OLMAYAN TEK SINIF: YARDIMCI HİZMETLER SINIFIDIR.

 

 

*HARCIAHA DAHİL OLANLAR (YOLLUĞA DAHİL OLANLAR):

-YOL

-YER DEĞİŞTİRME

-AİLE VE

-YER DEĞİŞTİRME MASRAFLARIDIR.

 

 

*MEMURUN “FAZLADAN ÇALIŞMA SAATİ”: 40 SAATİN ÜZERİDİR.

 

 

*FAZLA ÇALIŞMANIN HER 8 SAATİ İÇİN İZİN: 1 GÜN hesabı ile verilir.

 

*Memurun ÖLÜMÜ durumunda,ÖLÜM YARIDM ÖDENEĞİ:

EK GÖSTERGE DAHİL, EN YÜKSEK DEV. MEMURU AYLIĞININ “””2 KATI””” TUTARINDADIR.

 

 

 

*ELEMAN İHTİYACINI KARŞILAMAK amacıyla verilen eğitim: HİZMET “”ÖNCESİ””” EĞİTİMDİR.

*ÇALIŞMAKTA OLANLARIN,BİLGİ-BECERİLERİNİ ARTIRMAK: HİZMET “”” İÇİ “””EĞİTİMDİR.

 

 

*NOT: HİZMET İÇİ EĞİTİM ,ÇALIŞMAKTA OLANLARA YAPILAN EĞİTİMDİR! TÜRLERİ:

-VERİMLİLİĞİ ARTIRMA

-ÜST GÖREVLERE HAZIRLAMA

-ÜST YÖNETİCİLERN YETİŞTİRİLMESİ

 

 

*Memurların ÜLKE DÜZEYİNDE YETİŞTİRİLMESİ: Türkiye ve Orta doğu Amme idaresi entitüsü(KOLAYLIK OLMASI İÇİN kısaltmak gerekirse TODAİE )

 

 

*Modern düşüneye göre eleman yetiştiren ve memuru olgunlaştırmayı hedefleyen kurum:

Türkiye ve Orta doğu Amme idaresi entitüsü (KOLAYLIK OLMASI İÇİN kısaltmak gerekirse TODAİE )

 

 

 

*Türkiye ve Orta doğu Amme idaresi entitüsü

(KOLAYLIK OLMASI İÇİN kısaltmak gerekirse TODAİE )’NİN ŞUBELERİ:

-ÖĞRETİM-YERLEŞTİRME ŞUBESİ

-ARAŞTIRMA-YARDIM ŞUBESİ

-DERLEME-YAYIMLAMA ŞUBESİ

 

 

 

‎*ŞİFRE : KEK-YAY (BAŞ HARFLERE DİKKAT!)

Türkiye ve Orta doğu Amme idaresi entitüsü’NÜN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI:

K_amu yönetimi

E_ğitim

K_olluk

 

Y-önetim

A-dalet

Y-erel yönetim.

 

 

 

 

 

*GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINI YAPABİLECEK KURUMLAR:

-ÖSYM

-MEB

-YÖK

-TODAİE

 

 

*Hiyerarsik yukselme;-sinav esasli hiyerarsik yukselme-takdir esasli hiyerarsik yukselme

 

*Görevde yükselme eğitiminin konuları:

-TC ANAYASASI

-DEV.TEŞKİLATI

-HALKLA İLİŞKİLER

-ATATÜRK İLKE VE İNK-ULUSAL GÜVENLİK

-ETİK DAVRANŞ İLKELERİ

-DEV MEMURLARI MEVZUATI

-399 SAYILI KANUN

-TÜRKÇE DİLBİLGİSİ-YAZIŞMA KURALLARI

-TOPLAM EĞİTİMİN EN AZ %60INI OLUŞTURAN KONULAR.

 

 

*UYGULAMANIN İSTİSNALARI(SINAV ESASLI HİYERAŞİK YÜKSELMENİN İSTİSNALARI)

-İSTİSNAİ MEMURLUKLAR

-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

-ANAYASA MAH. BAŞKANLIĞINA AİT MAMURLUKLAR

-YARDIMCILIK-STAJERLİK

-MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ-EMNİYET

-DOKTORA EĞİTİMİNİ BİTİRENLER

-BAŞMÜDÜR,İŞLETME GİBİ “DOĞRUDAN MERKEZE BAĞLI TAŞRA KURULUŞLARI”.

 

 

*YAN ÖDEMELER ŞUNLARDIR:

-İŞ GÜCÜ ZAMMI

-İŞ RİSKİ ZAMMI

-MALİ SORUMLULUK ZAMMI

-TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI

-ÖZET HİZ.-EĞİTİM ÖĞRETİM-DİN ZAMLARI

-EMNİYET-MÜLKİ İDAREAMİRLİĞİ TAZMİNATI

-DENETİM-ADALET TAZMİNATI

-MAKAM VE GÖREV TAZMİNATI

-YABANCI DİL VE TEMSİL TAZMİNATI

-DİĞER MEMURLAR TAZMİNATI

 

*MAAŞ VE ÜCRETİN FARKI:

MAAŞ:__________GÖREV BAŞINDA PEŞİN ÖDENİR

ÜCRET:_________BİTİMİNDE MÜTEAKİP ÖDENİR.

 

MAAŞ:__________KAMU HUK.

ÜCRET:_________ÖZEL HUK.

 

MAAŞ:__________DEV. İLE MEMUR İLİŞKİSİ

ÜCRET:_________İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİ.

 

MAAŞ:___________ İKİNCİL BÖLÜŞÜM

ÜCRET:__________BİRİNCİL BÖLÜŞÜM İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKAR.

 

 

*MEMURLARIN SOSYAL HAK VE YARDIMLARI:

-EMEKLİLİK

-HASTALIK-ANALIK SİGORTASI

-YENİDEN İŞE ALIŞTIRMA

-SOSYAL TESİSLER

-KONUT KREDİSİ

-KONUT

-ÖĞRENİM BURSLARI

-AİLE YARDIM-DOĞUM-ÖLÜM YARDIMI ÖDENEKLERİ

-TEDAVİ-CENAZE ÖDENEKLERİ

-GÜYECEK-İÇECEK ÖDENEKLERİ.

 

 

*BELİRLİ ZAMANLARDA ORTAYA ÇIKAN VE SÜREKLİ OLMAYAN ÖDEMELER:

-AİLE ÖDENEĞİ,

-DOĞUM,

-ÖLÜM-CENAZE,

-GİYECEK-YİYECEK YARDIMI.

 

 

*AİLE YARDIM ÖDENEĞİ TANIMI VE ÖNEMLİ KOŞULLARI:

-DUL OLAN YA DA EVLİ OLUP DA VE EŞİ ÇALIŞMAYAN MEMURA HER ÇOCUĞUNA

(ÜVEY-ÖZ FARK ETMEZ) AYRI AYRI HER AY ÖDENİR.

-KARI-KOCA HER İKİSİ DE MEMUR İSELER BU ÖDENEK SADECE KOCAYA VERİLİR.

-EŞİNDNE BİRİNE,İŞ AKDİ VEYA TOPLU SÖZLEŞME GEREĞİ AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ, DAHA DÜŞÜK İSE, YALNIZ ARADAKİ FARK ÖDENİR.

 

 

*DEV. MEMURLARI EĞİTİMİ GENEL PLANI :

-MALİYE VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLINLIĞININ

-TODAİE VE

-DEV. PLANLAMA TEŞKİLATININ GÖRÜŞLERİ ALINDIKTAN SONRA DEV. PERS. BAŞKALIĞI TARAFINDAN HAZIRLANARAK, BAKANLAR KURULU KARARNAMESİYLE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR.

 

 

 

 

(Fazladan yazılmış 5. ünite daha… Dilediğinize çalışabilirsiniz:) )

 ///////////////K.P.H 5. ÜNİTE ////////////////////

______ÖNEMLİ BİLGİLER(FURKAN KILIÇ’A TŞKLER)______

 

———-yükselme: memurun bulunduğu hiyerarşik düzeyden daha üst düzeye atanmasıdır                     yükselme, memurun görevve sorumlulukları yanında maaş ve unvanında  da  artış  anlamına gelir .Devlet memurları kanununda ve ilgili yönetmenlikle memurların yükselme rejimi yüküm altına alınmıştır.

———— memurların yüklselme rejimi, kariyer ilkesi ve rütbe sınıflandırılması çerçevesinde düzenlenmiştir.

———-Memurların kademe ilerlemesi için  bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olamsı ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması koşulları aranır.Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara  Aylık derecelerin yükseltilmesini dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.Bu koşuları sağlayan memurlar Başka bir işeme gerek duymaksızın bir ileri kademeye ilerler…

——— kademe ilerlermesi ile ilgli onaymercii. Atamaya yetkili amirdir.

Devlet memurları kanunun a göre 3 koşul vardır :a)üst dereclerden boş bir  kadronun bulunması

b) memurun derecesi içinde en az 3 yıl  ve bu dercenin .3,ncü kademsinde 1 yıl bulunması

c)kadronun tahsil edildiği görev için ön görülen nitelikleri elde etmiş olamsı şarttır

——–memuralrın hiyerarşik yükselmesi : görev  yetki  ve haktır .

Görevde yükselmeı eğtiminin konuları : a) T.C  Anayasası b)Atatürk ilkelieri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik   c)Devlet  teşkilatıyla ilgili mevzuatlar  (d) devlet memuralrı kanunda ve ilgili mevzaut          399 sayılı kanun hükmünde kararnama ve ilgili mevzuat. (E) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgilikurallar

F) Halk ilişkiler g) etik davranıi ilkeleri h)toplam eğitiminin en az %60 oluşturmak üzere , kurumlarca belilenene cek görev alanları ve atama  yapılak görevin niteliğiyle ilgili konular.

——– türk memurluk rejiminde osmanlıdan itibarenbir sicil değerlendirm e sisitemi var olmuştur bunu 2011 yılında devlet memuralrı kanunund ayapılan değişikilkle memur sicil değerlendirm e rejimi kaldırılmıştır  buna göre ; günümüzde devlet memeuralrı kanununda herhangi bir memur değerlendirme rejimi yer almamaktadır..

_________Memurun maaşıyla ilgili esaslar :___Devlet memuralrı kanununda memurların genel haklar arasında hizmette kalma güvencesi yanında maaş güvenceside yer almaktadır bun agöre memurun maaşı yasada belirtilen durumalar dışında elinden alınamaz…. yani : amirin taktiri üzürene memurun maaşı azalamaz / artamaz  miktarı amir tarafında belirlenemez

________Anayasaya göre:memurların maaş ve  her türlü ödeneklerinmiktar ve usulünün yasa ile belirlenmesi gerekmektedir.

_________Sosyal hak ve yardımnitelikleriödemeler:memurun  görev ve dercesine  bakılmadan yapılan  dolayısyla Eşitçilik ödemelerdir.  Bu türden ödemler aynıu zamanda belirli durumlar ortaya çıktığında yapılır.  Sürekli devam eden ödemeler değildir.BU ödemeler ; aille yardım ödeniği  doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, cenaze ayrdımı giyecek ve yiyecek  yardımı .

Kırık (40) yıl içerisinde somut memur maaşlarına ilişkin  3 temel saptama yapılmıştır: a): 1971 yılından günümüze kadar geçen sürede memur maaşları gerçek ( reel)   olarak düşmüşütür.

2:kırık yıl süre içerisinde memur maaşlarının iç dengesi adaletsiz bir yapıya bürünmüştür.

3: ayrıca maaşların iç dengesini gösteren bi runsur olarak maaş yelpazesindeki  açıklık artmıştır.

_________memeurların maaşlarında eşitsizliğin oluşamsı    katsayı—gösterge yerine   ek  gösterme ve tanzimantlar üzerinde verilmesiyle ortaya çıkmıştır . Diğer yandan1980 sonrasında aynı unvandaki ve aynı görevleri yapan memurların maaşları kurumlara göre farklılaşmıştır  memurun unvanı değil   görev yaptığı kurum memurun maaşını belirleyen öğe durumuna gelmiştir

__Devlet  Memurları Eğtimi Genel Planında memurlar yetiştirilmede kurumlarca göz önünde bulunduracak ilkeler  şunlardır:

1): Hizmet öncesi öncesi eğtim ve  eğtim veren yükseköğretim kurumları, mesleki ve teknik okulları ile bu niteliktekikursalrın ders programları, ülke ve kamu hizmetlerinin başkalnlıkça  tespüit edilecek ihtiyaçalrına uygun olarak düzenlenir.

2): Personelin bir plan dahilinde hizmet içi eğtiminden geçirilmeleri esastır.

3):personelinhizmet içi eğtimi kamu kurum ve kuruluşların ihityaçları ile  kalkınma planlarında hedeflere göre gerçekleştirlir.

4): hizmet içi eğitim kariyerlerin geliştirilmesine yardım eder.

5):kamu kurum ve kurluşların, hizmet iç eğtimi  “eğitim sürekliliği” esasına göre yürtülür

__ Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Ensitüsünün edindiği görevler şunlardır :

1):  kamu yönetimi alanında lisans üstü (Yüksek lisans ve doktora) eğitim yanında kısa süreli eğtim yapmak ve  eğtim elemanını yetiştirmek

2):kamu yönetimi alanında araştıma ve yardımyapmak

3):kamu yönetimalanında derleme ve yayın yapmak

4):kamu yönetim alanında araştıam ve incelmelerde bulunmak

5):Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde kamu yönetimi alanında yapılan araştırma ve öğretim etkinliklerini koordinasyon merkezi olmak

__________ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ensütüsinin Lisans üstü Programları :

1):kamu yön.yüksek lisan programı 2): yerel yönetimler yüksek lisans programı

3): adalet yönetimi yüksek lisans parogramı 4): eğtim yönetimi 5): kolluk yönetimi yüksek lisan  6):yönetim bilimleri doktora programı

Türkiye ve Orta Doğu Amme  İdaresi  Enstitüsü kamu yönetim Alanındaki Akademik etkinlikleri  3 üç  akademik  şube arcılığyla yürütlür: a):  Öğretim yetiştirme şübesi  b): Araştırma yardım şübesi  c  ):Derleme yayın şübesi

_______________________________Furkan KILIÇ

 

 

 

 

 

 

///////////////////// K.P.H. 6. ÜNİTE ////////////////////

_____ÖNEMLİ BİLGİLER(TUĞBA KURT’A TŞKLER)_____

 

*Devlet memurları kanunuda yer alan disiplin cezaları

-uyarma,aylıktan kesme,kademe ilerlemesinin durdurulması,kınama,devlet memurluğundan cıkarma..

*Devlet memurları kanununa göre ‘siyasi partiye girmek devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasını gerektirir.

 

*Disiplin rejiminin ilkeleri

-Kanunilik İlkesi,ölçülülük ilkesi,Savunma hakkının Dokunulmazlıgı ılkesi,Aynı fiil ve hale birden fazla ceza verilememesi ilkesi,Geçmişe Yürümezlik ilkesi,Lehte olan Hükmün uygulanması ilkesi,Şüpheden sanık yararlanır ilkesi,Bir derece hafıf ceza Verılmesı yetkısı,Aleyhte Düzeltme yasağı..

 

*Devlet kamu hizmetlerının gerektırdıgı hallerde görevi basında kalmasında sakınca görülecek Devler memurları hakkında alınan ihtıyatı tedbir görevden uzaklastırmadır.

 

*Devler Memurları Kanununa göre memurları görevden uzaklastırmada yetkılı makamlar Atamaya yetkılı amırler,bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri,illerde valiler,ilçelerde kaymakamlar…

 

*Devlet Memurları kanununa göre görevden uzaklastırılan memur yasa tarafından sağlanan sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam eder.Sosyal hak ve yardımlar sunlardır:

-Emeklılık hakkı,hastalık ve analık sigortası,yeniden işe alıstırma,sosyal tesısler,konut kredisi,konut,öğrenim bursları ve yurtları,aile yardımı ödeneği,doğum yardımı ödeneği,ölüm yardımı ödeneği,tedavi yardımı,cenaze giderleri,giyecek ve yiyecek yardımıdır.

 

*Memurların görevleri sebebıyle işlediği isnat edilen sucların ceza kovuşturması rejimi günümüzde Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Yasası ıle düzenlenmıstır.

 

*Hazırlık sorusturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet bassavcılıgı tarafından yapılır.Ancak Cumhurbaskanlıgı Genel Sekreteri,TBMM Genel sekreteri, müstesarlar ve valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık sorusturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili,kaymakamlar ile ilgili hazırlık sorusturması ise İl Cumhuriyet Başsavcısı başsavcıvekılı tarafından yapılır.

 

*Hazırlık soruşturması sırasında hakım kararını alınmasını gerektiren hususlarda Cumhurbaskanlıgı genel sekreteri,TBMM Genel Sekreteri,müsteşarlar ve valiler için Yrgıtayın ilgili ceza dairesine,kaymakamlar için il asliye zeca mahkemesine diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hakımıne başvurulur.

 

*Osmanlı-Türk Memurluk Rejiminde,memurların özel ceza kavuşturması rejimi ilk defa Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat ile bütüncül olarak düzenlenmıstır.

 

*Memurların hizmetle ilişkısının kesılmesıne ilişkın durum ve koşullar

-memurluktan cıkarılma,memurluga alınma sartlarından herhangı bırını tasımadıgının sonradan anlasılması veya sonradan kaybetmesı,memurluktan çekilme veya çekilmış sayılma,memurun emeklıye ayrılması ,memurun ölümü..

*1 Ekım 2008 öncesınde bir aylık memurluk hizmet olan memurların emeklılık hakkı Türkıye Cumhuriyeti Emeklı Sandığı Kanunu ‘na tabidir.

 

 

 

 

(Fazladan yazılmış 6. ünite daha… Dilediğinize çalışabilirsiniz:) )

 ///////////////K.P.H 6. ÜNİTE ////////////////////

______ÖNEMLİ BİLGİLER(ZELİHA ÖZER’E TŞKLER)______

 

Memur Statüsü IV

(Disiplin, Görevden Uzaklaştırma,

Ceza Kovuşturması, Mali

Sorumluluk, Hizmetle ilişkisinin

Kesilmesi ve Emeklilik)

 

Memur disiplin rejimi, esas olarak kamu hizmetlerinin

gereği gibi yürütülmesini “sağlamak amacıyla memurların yasa ve diğer hukuki kurallara uymasını,

zorunlu kıldığı konuları yapmasını ve yasaklara uymasını sağlamayı hedefleyen yaptırımlar bütünüdür.

 

Disiplin Rejiminin ilkeleri

Memurların disiplin rejiminin Anayasa, yasalar

ve içtihatlarla belirlenen ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilkeler ilgili yazında farklı türden sınıflandırılmakla birlikte temel ilkeler şunlardır; Kanunilik ilkesi, Ölçülülük ilkesi, Savunma Hakkının Dokunulmazlığı ilkesi, Aynı Fiil ve Hâle Birden Fazla Ceza

Verilememesi ilkesi ,Geçmişe Yürümezlik ilkesi, Lehte Olan Hükmün Uygulanması ilkesi, şüpheden Sanık Yararlanır ilkesi, Bir Derece Hafif Ceza Verilmesi Yetkisi, Aleyhte Düzeltme Yasağıdır.

 

Kanunilik ilkesi. Memurlara verilecek disiplin cezaları ancak yasa ile belirlenir. “kanunsuz disiplin cezası olmaz”

 

Ölçülülük ilkesi: Memura verilen disiplin cezası ile suç arasında adil bir dengenin bulunmasıdır. memurun suçu işlerken

kastı olup olmadığı, suçun ortaya çıkışı biçimi ve memurun idaresi dışındaki

etmenlerin varlığında göz önüne alması gereken bir disiplin ilkesidir. ölçülü olması Yasa’nın emridir

 

Savunma Hakkının Dokunulmazlığı ilkesi: savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez

Bu ilkeye göre disiplin sürecinde memurun savunma hakkı kısıtlanamaz ve savunma hakkı› tanınmadıkça memura disiplin cezası› verilemez. 7 günden az olmamak üzere belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır

 

Aynı Fiil ve Hâle Birden Fazla Ceza Verilememesi ‹ilkesi:

bir disiplin suçu için yalnızca bir

disiplin cezası verilebilir. Suçun tekrar› hâlinde memura yeni bir disiplin süreci ile

yeni bir disiplin cezası verilebilir.

 

 

Geçmişe Yürümezlik ilkesi: Memura verilen disiplin cezası, geçmişe etkili biçimde

verilemez, gelece¤e yönelik olarak etki doğurur.

 

Lehte Olan Hükmün Uygulanması ilkesi: Genel olarak memur, disiplin suçunu oluşturan fiil ve durum

ortaya çıktığı zamandaki yasa hükümleri çerçevesinde cezalandırılır.

 

şüpheden San›k Yararlan›r ilkesi: Bu ilkeye göre memurun isnat edilen suçu

işlediği somut olarak kanıtlanamamış ve soyut nitelikte iddia ve deliller söz konusu

ise memur cezalandırılamaz.

 

Bir Derece Hafif Ceza Verilmesi Yetkisi: “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek

cezalarda bir derece hafif olan› uygulanabilir.”

 

Aleyhte Düzeltme Yasağı: Memurlar›n verilen disiplin cezasına karşı itiraz haklar›

bulunmaktadır.

 

Disiplin Cezalar›

Devlet Memurlar› Kanunu’nda disiplin cezaları beş türe ayrılmıştır.

Uyarma:

Kınama:

Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdIr.

Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

Devlet memurlu¤undan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak

üzere memurluktan çıkarmaktır.

 

Disiplin Suçları

Devlet Memurlar› Kanunu’nda disiplin cezalar› sayılmıştır ve bu disiplin cezalar›na

denk gelen disiplin suçlar› yer almıştır. Baz› memurlar için özel yasalarda disiplin suç ve cezalar› düzenlenmiştir

Devlet Memurlar› Kanunu’nda yer alan disiplin suçlar› aşağıda yer almaktadır.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâller:

 • Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılması 
 • • Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek 
 • • Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak, 
 • • Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak 
 • Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, 
 • kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak 

 

K›nama cezasını gerektiren fiil ve hâller:

 • Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kusurlu davranmak, 
 • Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklar›n›n kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek
 • amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak
 • Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, kaybetmek,
 • Verilen emirlere itiraz etmek,
 • Kurumlar›n huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.

 

Aylıktan kesme cezası› gerektiren fiil ve hâller:

 

 • Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak araç ve gereçleri korumamak, bak›m›n› yapmamak, hor kullanmak,
 • Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
 • Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
 • Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
 • Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

 

 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hâller:

 • • Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
 • • Özürsüz ve kesintisiz 3 – 9 gün göreve gelmemek,
 • • Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
 • Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
 • • Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
 • Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
 •  Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
 • Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
 • Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

 

 

Devlet memurlu¤undan ç›karma cezasını gerektiren fiil ve hâller:

 • ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumlar›n huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme
 • Yasaklanmış her türlü yay›n› veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunlar› kurumlar›n herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek
 • Siyasi partiye girmek
 • Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
 • • Savaş, ola¤anüstü hâl veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdi¤i görev veya emirleri yapmamak,
 • Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
 • Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananlar› görev mahallinde gizlemek Yurt dışında Devletin itibar›n› düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
 • 5816 say›l› Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a aykırı fiilleri işlemek.

 

Disiplin Cezasını Vermeye Yetkili Merciler

Devlet Memurlar› Kanunu ile disiplin cezası verecek merciler disiplin cezasının türüne göre farklılaştırılmıştır

Bu çerçevede uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalar› disiplin amirleri tarafından verilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun karar› alındıktan sonra atamaya yetkili amirler, il disiplin kurullar›n›n kararlarına dayanan hâllerde

valiler tarafından verilir.

devlet memurluğundan ç›karma cezası, amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu karar› ile verilir.

 

Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur

 

Başbakan ve bakanlar başlarında bulunduklar› Başbakanlık ve Bakanlık teşkilatı ile bunlara bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurlar›n disiplin amiridirler.

 

Başbakanlık Müsteşarı, bakanlık müsteşarı, bağlı

kuruluşların başında bulunan müsteşar, başkan, genel müdür, genel sekreter ve

müdürler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, bölge kuruluşu olan kuruluşlarda

bölge müdürleri, belediyelerde belediye başkanlar›, yurt dışı teşkilatında misyon

şefleri buralarda görevli bütün memurların en üst disiplin amirleridirler

 

Disiplin Soruşturması Süreci ve Usulü

Disiplin suçunu işleyen memurlar hakkında fiil ve hallerin işendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; (1) uyarma, kınama, aylıktan esme ve kademe

ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına

(2) memurluktan çıkarma cezasında alt› ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki y›l içinde disiplin

cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

 

Devlet Memurlar› Kanunu karar süresini disiplin cezasının türüne göre farklılaştırılmıştır uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalar›n› soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde

tevdi edilir 30 gün içinde soruşturma evrakına göre karar›n› bildirir.

Memurluktan ç›karma cezası yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami alt› ay içinde bu kurulca

karara bağlanır

 

Memur kendisi hakkında verilen disiplin cezasına karşı itiraz edebilir ve idari yargı yoluna gidebilir

 

“Disiplin kararlar› yargı denetimi dışında bırakılamaz.”

Disiplin cezalar›, memurun özlük dosyasına işlenir

Disiplin cezalar› belirli koşul ve durumda ortadan kalkabilir.

 

 

Belirli Disiplin Cezalar›n› Alan Memurlar›n Üst Kademe

Yöneticilik Görevlerine Belirli Süre ile Atanmalar› Yasa¤›

 

aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 y›l, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha

üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici

ve denetleyici kurumlar›n başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına

atanamazlar

 

MEMURLARIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Memurlar›n Görevden Uzaklaştırılmasının Koşul ve

Durumları Devlet Memurları Kanunu’na göre görevden uzaklaştırma, “Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi

başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurlar› hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir”

Memurlar›n görevden uzaklaştırılması için iki somut durumdan birinin ortaya

çıkması gereklidir. Bunlar, memur hakkında disiplin soruşturması veya ceza kovuşturması açılmasıdır

 

Görevden uzaklaştırma, bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmedi¤

i takdirde memur görevine başlatılır

 

Memurlar› Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Makamlar ve

Sorumluluklar›

 

 

Devlet Memurlar› Kanunu,

memurlar› görevden

uzaklaştırmaya yetkili olan

makamları belirlemiştir

(madde 138). Buna göre

görevden uzaklaştırmaya

yetkililer şunlardır; (1)

atamaya yetkili amirler; (2)

bakanlık ve genel müdürlük

müfettişleri; (3) illerde

valiler; (4) ilçelerde

kaymakamlar (ancak ilçe

idare şube başkanları

hakkında valinin muvafakati

şarttır.

 

Görevden Uzaklaştırılan Memurlar›n Statüsü ve K›s›nt›laf

 

Görevden uzaklaştırılan

memurun, memurluk

statüsü devam eder.

Dolayısıyla hak ve

yükümlülükleri sürer. Ancak

memurun görevi ile ilişkisi

kesilir. Görevden

uzaklaştırılan memurun,

uzaklaştırılma süresi

içerisinde aylıklarında

kesintiye gidilir. Buna göre,

görevden uzaklaştırılan ve

görevi ile ilgili olsun veya

olmasın herhangi bir suçtan

tutuklanan veya gözaltına

alınan memurlara bu süre

içinde aylıklarının üçte ikisi

ödenir (madde 141).

Devlet Memurlar› Kanunu’na

göre, görevden

uzaklaştırılan memur, Yasa

tarafından sağlanan sosyal

hak ve yardımlardan

yararlanmaya devam eder

Memurlar›n Görevden Uzaklaştırılması Tedbirinin

Ortadan Kalkması ve itiraz

Devlet Memurlar› Kanunu’na göre memurlar›n görevden uzaklaştırılması tedbirinin ortadan kalkması iki durumda ortaya ç›kar. Buna göre, görevden uzaklaştırma tedbiri, amirin takdiriyle ve Yasa’da say›lan durumlar ortaya çıktığında zorunlu olarak kalkar. Diğer yandan, memurun ilgili makama itiraz› ve iptal davası yoluyla tedbir ortadan kalkabilir. Yasa, memurlar›n göreve başlatılmasının zorunlu oldu¤u durumlar› saymıştır.

Buna göre, “Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan ç›karmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

b) Yargılamanın men’ine veya beraatına karar verilenler;

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma

genel af ile kaldırılanlar;

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya

olmasın memurlu¤a engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklar›ndaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır”

 

MEMURLARIN CEZA KOVUŞTURMASI

Memurlar hakkında ceza kovuşturması yapılması vatandaşlardan farklı rejime tabidir.Osmanlı-Türk Memurluk Rejiminde 1913 tarihinde Memurîn Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat kabul edilmiştir

1999 yılında 4483 say›l› Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması

Hakkında Kanun ile memurlar›n görevleri sebebiyle işlediği isnat edilen suçların

ceza kovuşturması rejimi yeni esaslara göre düzenlenmiştir.

Memurlar›n Görevleri Sebebiyle işlediği isnat Edilen

Suçlardan Dolay› Farklı Ceza Kovuşturması Rejimine Bağlı

Olmasının Nedenselliği memurların statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmesinin, diğer yandan da kamu hizmetlerinin

sürekli ve düzenli olarak vatandaşlara sunulmasının bir gereğidir. memura verilmiş bir ayrıcalık değil, memurun statü hukukuna bağlı olarak istihdam edilmesinin bir gereğidir.

 

Memurlar›n Ceza Kovuşturması Rejiminin Anayasal

Temeli ve Devlet Memurlar› Kanunu

 

1982 Anayasası’nın 129/son

hükmüne göre “Memurlar ve

diğer kamu görevlileri

hakkında işledikleri iddia

edilen suçlardan ötürü ceza

kovuşturması açılması,

kanunla belirlenen istisnalar

dışında, kanunun gösterdi¤i

idari merciin iznine

bağlıdır.”

 

“Devlet memurlarının görevleri ile ilgili

veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolay› soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.” Bu çerçevede, Yasa ile anılan özel hükümler esas olarak 4483 say›l› Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

/////////////////// K.P.H. 7. ÜNİTE //////////////////

_____ÖNEMLİ BİLGİLER(TUĞBA KURT’A TŞKLER)_____

 

 

*Askeri personel,Türk Silahlı Kuvvetlerınde görev yapan,yükümlüler ve sivil memurlar dışındaki personeldir.Askeri personel,Türk kamu personel rejiminde ‘diğer kamu görevliler’

içerisinde yer alır.

*Askeri hizmetleri yürüten personeller

-Subay

1.Statü hukukuna bağlı subay

2.Sözleşmeli subay

-Astsubay

1.Statü Hukukuna Bağlı astsubay

2.Sözleşmeli Astsubay

-Sözleşmeli Uzman Erbas ve Er

1.Uzman jandarma

2.uzman erbaş

3.Sözleşmeli erbaş ve er

*Askeri Personel rejimi içerisinde en önemli kurul Yüksek Askeri Şura’dır.yüksek askerı şuranın üyeleri

-başbakan,genelkurmay başkanı,Milli savunma Bakanı,Kuvvet Komutanları,Ordu Komutanları,Jandarma Genel Komutanı,Donanma Komutanı ileSilahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve oramırallerdır.

*Yüksek Askerı Şuranın Baskanı Basbakandır.Başbakan bulunmadıgında Genelkurmay baskanı Yüksek Askerı şuraya baskanlık eder.

*Yalnızca Askerı personele özgü olan yan ödeme HİZMET TAZMİNATIDIR.

*Statü hukukuna bağlı subay ve astsubayların personel rejimi,Devlet Kanunu na bağlı memurların kı gıbı rütbe sınıflandırılması esasına dayanır.Ancak sözleşmeli subay ve astsubayların personel rejimi,kadrı sınıflandırmasına dayanır.

*Hakim ve savcıların personel rejimini düzenleyen ve yöneten anayasal kurul Hakimler ve savcılar yüksek Kuruludur.

*İDARİ YARGI HAKİMİNİN bütün özlük hakları Hakimler ve Savcılar kanununa tabidir.

*Hakimlik ve savcılık mesleğine sınav ve adaylık kosuluna uymadan belirli kosullara sahip doçent ve profesörler atanabılır.

*Hakim ve savcılara verilebilecek disiplin cezaları

-uyarma ,aylıktan kesme,kınama,kademe ılerlemesıni durdurma,derece yükselmesını durdurma,yer değiştırme,meslekten cıkarma..

*Akademık personelın disiplin suc ve cezaları yasa yerıne yönetmelıkle belırlenmıstır.

*Hakım siyası partılere üye olamaz.

 

*Akademık personel rejiminin temel niteliği acık rütbe sınıflandırması sıstemıne sahıp olmasıdır.Bu rejimde akademık karıyer ve akademık kadro ataması süreclerı yer alır.

 

*Yükseköğretim Kurumlarındakı öğretim elemanı,yönetici,memur ve diğer personelın disiplin cezaları

-uyarma,kınama,yönetim görevinden ayırma,aylıktan kesme,kademe ılerlemesının durdurulması,görevinden cekılmıs sayma,üniversite öğretım meslegınden cıkarma,kamu görevinden cıkarma…

 

*Askeri personel,Türk Silahlı Kuvvetlerınde görev yapan,yükümlüler ve sivil memurlar dışındaki personeldir.Askeri personel,Türk kamu personel rejiminde ‘diğer kamu görevliler’

içerisinde yer alır.

*Askeri hizmetleri yürüten personeller

-Subay

1.Statü hukukuna bağlı subay

2.Sözleşmeli subay

-Astsubay

1.Statü Hukukuna Bağlı astsubay

2.Sözleşmeli Astsubay

-Sözleşmeli Uzman Erbas ve Er

1.Uzman jandarma

2.uzman erbaş

3.Sözleşmeli erbaş ve er

*Askeri Personel rejimi içerisinde en önemli kurul Yüksek Askeri Şura’dır.yüksek askerı şuranın üyeleri

-başbakan,genelkurmay başkanı,Milli savunma Bakanı,Kuvvet Komutanları,Ordu Komutanları,Jandarma Genel Komutanı,Donanma Komutanı ileSilahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve oramırallerdır.

*Yüksek Askerı Şuranın Baskanı Basbakandır.Başbakan bulunmadıgında Genelkurmay baskanı Yüksek Askerı şuraya baskanlık eder.

*Yalnızca Askerı personele özgü olan yan ödeme HİZMET TAZMİNATIDIR.

*Statü hukukuna bağlı subay ve astsubayların personel rejimi,Devlet Kanunu na bağlı memurların kı gıbı rütbe sınıflandırılması esasına dayanır.Ancak sözleşmeli subay ve astsubayların personel rejimi,kadrı sınıflandırmasına dayanır.

*Hakim ve savcıların personel rejimini düzenleyen ve yöneten anayasal kurul Hakimler ve savcılar yüksek Kuruludur.

*İDARİ YARGI HAKİMİNİN bütün özlük hakları Hakimler ve Savcılar kanununa tabidir.

*Hakimlik ve savcılık mesleğine sınav ve adaylık kosuluna uymadan belirli kosullara sahip doçent ve profesörler atanabılır.

*Hakim ve savcılara verilebilecek disiplin cezaları

-uyarma ,aylıktan kesme,kınama,kademe ılerlemesıni durdurma,derece yükselmesını durdurma,yer değiştırme,meslekten cıkarma..

*Akademık personelın disiplin suc ve cezaları yasa yerıne yönetmelıkle belırlenmıstır.

*Hakım siyası partılere üye olamaz.

 

*Akademık personel rejiminin temel niteliği acık rütbe sınıflandırması sıstemıne sahıp olmasıdır.Bu rejimde akademık karıyer ve akademık kadro ataması süreclerı yer alır.

 

*Yükseköğretim Kurumlarındakı öğretim elemanı,yönetici,memur ve diğer personelın disiplin cezaları

-uyarma,kınama,yönetim görevinden ayırma,aylıktan kesme,kademe ılerlemesının durdurulması,görevinden cekılmıs sayma,üniversite öğretım meslegınden cıkarma,kamu görevinden cıkarma…

 

 

 

(Nilgün Karakaya Sekü’ye tşkler…)

KAMU PERSONEL HUKUKU 8.ÜNİTE ÖZETİ:

 

Sözleşmeli Personel ;Kamu görevlilerinin yardımcılar kategorisinin bir alt istihdam biçimidir.

Sözleşmeli personel esas olarak statü hukukuna bağlı olarak değil,sözleşme ilişkisiyle idare tarafından istihdam edilir.

 

Sözleşmeli Personel ile idare arasında,ikitarafın karşılıklı iradesine dayalı bir akit vardır.Ancak istihdam rejimi,bu akit yanında ve onun üzerinde olan,idare tarafından tek yanlı olarak idari düzenleyici işlemlerle düzenlenmektedir.

Sözleşmelilik Rejimi;iki taraflı karşılıklı irade yanında idarenin tek yanlı işlemleriyle de düzenlendiği bir alandır.

 

Sözleşmeli Personel Rejimi 5’e ayrılır.

1) 4/B sözleşmeli Personel

2) Kadro karşılığı sözleşmeli personel

3) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel

4) Örgüt yasalarına göre sözleşmeli personel

5) Belediye ve il özel idarelerinde sözleşmeli personel

 

İdari Hizmet Sözleşmesinin Unsurları Şunlardır:

1)Taraflardan biri idaredir.

2)İdarenin karşı tarafa göre üstünlüğü söz konusudur.

3)Sözleşmenin konusu kamu hizmetinin yürütülmesidir.

4/B Sözleşmeli personelin ücretli yıllık izin,ücretli doğum izni,süt izni mazeret izni ve ücretli sağlık izni hakkı vardır.

4/B sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin üst sınırı Devlet memurları kanununa göre “Bakanlar Kurulu”tarafından belirlenir.

Ücrete ilişkin esas ve usuller ise Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile belirlenmiştir.

 

Kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulaması 1980 sonrası başlamıştır.

 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin genel hakları şunlardır:

Sosyal Güvenlik

– Görevden çekilme

–Sendika kurma ve üye olma hakkı

 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan Sözleşmeli Personelin Genel yasakları şunlardır:

Grev YasağıBaşka iş ve hizmet yasağı Hediye alma ve menfeat sağlama yasağıBasına bilgi ve demeç verme yasağı

Siyasi faliyet yasağı

Toplu hareketlerde ve eylemlerde bulunma yasağıdır.

 

Sözleşmeli personelin sözleşme ücreti;

temel ücret,başarı ücreti,kıdem ücretinin toplamından oluşur.

 

Devlet Memurları kanunun 4/C maddesinde geçici personel şöyle tanımlanmaktadır:

Geçici Personel bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Dev.Pers.Başk. ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücretlerde ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan kimselerdir.

 

Yardımcılar kategorisinin bir alt türüdür.Geçici Personel de sözleşmeli personel gibi statü hukukuna bağlı olarak değil,sözleşme ilişkisi ile kamu tarafından istihdam edilir.

 

Devlet memurları Kanunu’nun 4/D maddesine göre ;memur,sözleşmeli personel ve geçici personel dışında kalan ve ilgili mevzuat gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir.

 

Bunlar hakkında (Devlet Memurları Kanunu)hükümleri uygulanmaz!!!

Kamuda İş alımlarının yönetiminden genel sorumlu kurum Türkiye İş Kurumu’dur..

 

 

 

 

8. ÜNİTE GÜNAY ŞABANOĞLU’NA TŞKLER

 

KAMU PERSONEL HUKUKU 8.ÜNİTE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL REJİMİ : Sözleşmeli personel, kamu personelinin yardımcılar kategorisinin bir alt istihdam biçimidir. Sözleşmeli personel esas olarak statü hukukuna bağlı olarak değil, sözleşme ilişkisiyle idare tarafından istihdam edilir. Güvencesiz bir istihdam biçimi olmasıdır.

***1980 sonrası sözleşmeli personel istihdamı, Post-Fordist birikim rejiminin bir unsuru olan esneklik politikalarının bir sonucu ve aracı olarak genişleme ve memur statüsünün yerine geçme eğilimine girmiştir.

idari hizmet sözleşmesinin unsurları

• Taraflardan biri idaredir,                                                                                                                                                               • idarenin karşı tarafa göre üstünlüğü söz konusudur,                                                                                                                        • Sözleşmenin konusu kamu hizmetinin yürütülmesidir

Sözleşmeli personel rejiminin temel istihdam biçimi: Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdamdır.

Sözleşmeli personel Türleri

*4/B sözleşmeli personel                                                                                                                                               *Kadro karşılığı sözleşmeli personel                                                                                                                        *Kamu iktisadi Teşebbüslerinde sözleşmeli personel                                                                                                                *Örgüt yasalarına göre sözleşmeli personel                                                                                                                 *Belediye ve il özel idarelerinde sözleşmeli personel

4/B Sözleşmeli personel çalıştırmaya ilişkin genel kuralın istisnaları olan görevler

• Yabancı uyruklular,                                                                                                                                                           • Tarihî belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendiren mütercimler,                                           • Tercümanlar,                                                                                                                                                                   • Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hâllerinde öğretmenler                                                                                                            • Dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdam›n›n gerekli olmadığı yerlerde avukatlar,                              • Kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hâllerde tabip veya uzman tabipler,                                                                           • Adli Tıp Müessesesi uzmanlar›,                                                                                                                                      • Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyeleri,                                                                                                   • İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları,                                                                                                                    • Devlet Memurları Kanunu’na tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personel.

Sözleşmeli personelin taşıması gereken genel koşullar

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak                                                                                                                        *Mahkûm olmamak                                                                                                                                                              *Askerlikle ilişkisi bulunmamak                                                                                                                                      * Akıl  hastalığı bulunmamak

Sözleşmeli personelin işe alınmasında, memurlarda aranan koşulları: Türk Vatandaşı olmak; yaş ve öğrenim koşuludur.

 

Sınav koşulu bulunmadan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek pozisyonLar: Avukat, diş tabibi, eczacı, gemi adamı, helikopter makinisti, kaptan, pilot, tabip, uçak kontrol ve bakım makinisti, uçuş teknisyeni, uzman tabip, uzman-tıp ve diş hekimliği

Mesleki uygulamalı sınava tabi tutularak alınacak sözleşmeli personler pozisyonları : Dans uzmanı,deniz trafik baş kılavuzu, deniz trafik kılavuz yardımcısı, deniz trafik kılavuzu, derici, dispeç, dokumacı-öğretici, editör, foto dizgi operatörü, fotoğrafçı, fresk ressamı, hattat, heykeltraş, ışıkçı, işaret dili tercümanı, kalemkâr, kameraman, konservator, kostüm kreatörü, kostümcü, kurşuncu, mizanpajcı, mücellit, müzikçi, nota ressamı, sedefkâr, senarist, seramikçi, tasar›mc›, tashihçi, taş işleyici, tonmaister,vitray ustası, yapımcı, yayın koordinatörü, yazma eser pataloji uzmanı, yazma eser uzmanı, yönetmen

*** 4/B sözleşmeli personelin ücretli yıllık izin, ücretli doğum izni, süt izni, mazeret izni ve ücretli sağlık izni hakkı vardır. Hizmet süresi, bir yıldan 10 yıla kadar olan 4/B sözleşmeli personele 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli yıllık izin verilir.

***4/B sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile ücretli doğum izni verilir

***4/B sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir.

***4/B sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması hâlinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

***4/B sözleşmeli personele resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için ücretli hastalık izni verilebilir

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca tek taraflı olarak feshedildiği durumlar

1-işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,                              2) işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,                                               3) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz 3 gün veya toplam 10gün süreyle görevine gelmemesi,                             4) Hizmet sözleşmesinde belirtilen koflullara uymaması nedeniyle ba¤l› bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama hâlinin tekrarlanması,                                                   5) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,                                                                                               6) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamnın veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

Sözleşmeli personelin hizmete girmesi için gereken genel koşullar

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,                                                                                                                           • 18 yaşını tamamlamış olmak,                                                                                                                                       • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti  kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,                                                                                      • Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamak,                • En az ortaokul mezunu olmak.

399 sayılı Kararname ile hüküm altına alınan sözleşmeli personelin ödev ve sorumlulukları: Tarafsızlık, Kaynakları Verimli ve Kârlı Kullanmak, Gizli Bilgileri Açıklamamaktır.

Kamu iktisadi Teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin genel yasakları:Grev Yasağı, Başka iş ve Hizmet Yasağı, Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı, Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı, Siyasi Faaliyet Yasağı,Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağıdır

Sözleşmeli personelin ücretLeri : Temel ücret, baŞarı ücreti ve kıdem ücreti

GEÇiCi PERSONEL REJiMi

*Geçici personel, kamu personelinin sınıflandırması içerisinde, yardımcılar kategorisinin bir alt türüdür. *Geçici personel de sözleşmeli personel gibi, statü hukukuna bağlı olarak değil, sözleşme ilişkisi ile kamu tarafından istihdam edilir.                                                                                                                                              * “Geçici” olarak istihdam edilen personel türüdür.                                                                                                        *Bu kişiler, anayasal ilkeler ve Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde, ancak tâlî ve geçici işlerde çalıştırılabilir ve idareler tarafından istisnai olarak kullanılması gereken bir istihdam türüdür.

Geçici personelin, Yasa çerçevesindeki unsurları

• Geçici personel, bir yıldan az süreli ya da mevsimlik görevler için kullanılabilir,                                                            • Geçici personelin hangi görevlerde kullanılacağına, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayalı olarak Bakanlar Kurulu’nun karar vermesi esastır,                                                                                     • Geçici personelin ücret ve adedine, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayalı olarak Bakanlar Kurulu tarafından karar verilir,                                                                                                                 • Geçici personel, sözleşme ile çalıştrılır ve işçi sayılmaz.

Geçici personel (4/C) ile sözleşmeli personel (4/B) arasında benzerlikler

*Her iki istihdam biçimi de sözleşme ilişkisi niteliği taşır                                                                                           *Her ikisi de kamu personeli sınıflandırması içerisinde “yardımcılar” kategorisinin alt türüdür.                                                                                                     *Her ikisi de aslî ve sürekli görevlerde değil, tâlî ve geçici görevleri yürütmek üzere işe alınırlar                                                                                  *Her iki istihdam biçiminde de düzenleme yetkisi Bakanlar Kurulundadır.

***Geçici personel istihdamının esasları, Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenmektedir

İŞÇİ İSTİHDAM REJİMİ: İşçiler de sözleşmeli personel ve geçici personel gibi statü hukukuna bağlı değil, geniş anlamda sözleşme ilişkisi ile istihdam edilirler.

Kamuda işçi statüsünde çalışan personel: sürekli işçi ve geçici işçi

Sürekli işçi,Tahsis edilen sürekli işçi “kadrolarında” belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan personeldir.

Geçici işçi ise mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan personeldir

Kamuda işçi alımlarının yönetiminden genel sorumlu kurum, Türkiye iş Kurumdur 

İdare ile sözleşmeli personel arasındaki sözleşme: İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

Bir önceki yazımız olan Halkla İlişkiler Aof Özet, Ders notları 8 ünitenin tamamı başlıklı makalemizde Halkla İlişkiler Aof Özet ve Halkla İlişkiler ders notları hakkında bilgiler verilmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>